Oto co do powiedzenia mieli autorzy KRONIKI 2 BRYGADY OKRĘTÓW DESANTOWYCH,

dokumentu na podstawie którego powstał rys historyczny 2 dywizjonu Okrętów Transportowo Minowych

Upłynęło z górą lat 20 od momentu powstania w Polskiej Marynarce Wojennej FLOTYLLI ŚRODKÓW DESANTOWYCH. Pod względem klasy był to nowy rodzaj broni nawodnej niespotykany w dotychczasowych dziejach Marynarki Wojennej. Wraz z biegiem czasu zmieniła się organizacja Jednostki, zmieiły się barki i okręty desantowe, zmieniali się ludzie. Dwukrotnie zmieniła się nazwa Jednostki: w 1956 roku na Flotyllę Okrętów Desantowych, a w 1965 roku po wprowadzeniu nowych, obecnie eksploatowanych okrętów i kutrów desantowych jednostka otrzymała nazwę 2 Brygady Okrętów Desantowych. Obecne Dowództwo 2 BOD mając na uwadze potrzebę bieżącego rejestrowania chlubnych dziejów jednostki w formie kroniki poleciło autorom opisanych poniżej dziejów napisać kronikę 2 BOD od dnia jej utworzenia. W czasie zbierania materiałów źródłowych wykorzystywano następujące rozkazy: Dzienne Rozkazy D-cy Mar. Woj. za lata 1961-1972 (rękopis), Rozkazy D-cy 2 BOD (okolicznościowe) za lata 1969-1972 (maszynopis), Rozkazy D-cy Mar. Woj. za lata 1965-1972 (maszynopis), Rozkazy D-cy 8 FOW (przyp. autor Flotylla Obrony Wybrzeża) za lata 1969-1972 (maszynopis), teczki Akt Wydziału Politycznego 2 BOD za lata 1969-1972 (maszynopis), teczkę akt Sprawy Wyszkoleniowe 2 BOD za lata 1971-1972, teczki: obsada etatowa oficerów i obsada etatowa podoficerów zawodowych 2 BOD za lata 1965-1972. Kronikę JW. 24-52 za lata 1961-1965 (rękopis), Kronikę JW. 27-50 za okres od 04.1961-10.1965 (rękopis). Z materiałów prasowych przejrzano tygodniki: Żołnierz Polski 1970-1971, Bandera 1965-1972, Żołnierz Wolności 1965-1972. Autorzy niniejszego opracowania konsultowali się w czasie zbierania materiałów najstarszymi stażem w naszej jednostce oficerami i podoficerami, którzy w każdym przypadku bardzo chętnie służyli informacją oraz w wielu przypadkach wypożyczali zdjęcia i dokumenty prywatne w celu wykonania odbitek. Za udzielona pomoc autorzy serdecznie dziękują: kmdr por. inż. Ryszardowi Sandeckiemu, kmdr ppor. Jerzemu Cielińskiemu, kmdr ppor. Józefowi Sochackiemu, kpt. mar. Karolowi Koluczkowi, st. bsm. Włodzimierzowi Blefowi Blefowi st. bsm. Andrzejowi Matuszewskiemu . oraz wszystkim, którzy pomogli w zbiorze materiałów rzeczowych lub relacji ustnych. Wyrazy szczególnego podziękowania należą się naczelnemu redaktorowi tygodnika "BANDERA" kmdr mgr Stanisławowi Szmoniowi za życzliwą pomoc w przeglądaniu materiałów archiwum redakcji. Autorzy dziękują tajże kpt. mar. dypl. Krzysztofowi Rogulskiemu, kmdr ppor. Jerzemu Cielińskiemu za zagwarantowanie czasu wolnego na zbieranie materiałów opracowywanie materiałów. Niniejsza kronika traktuje o dziejach 2 BOD powstałej w dniu 1 I 1955. Opracowane dzieje jednostki za okres 1 I 1965-31 XII 1972 zostały zamieszczone w formie chronologicznego opisu ważniejszych wydarzeń wydarzeń historii naszej jednostki. Autorzy w części pierwszej niniejszej kroniki zamieścili zarys dziejów FŚD (1951-1957) oraz Flotylli Okrętów desantowych (1957-1964). W zarysie tym szczególnie potraktowano moment wchodzenia na uzbrojenie jednostki pierwszych kutrów i okrętów desantowych, które obecnie stanowią wyłączne uzbrojenie 2 BOD. Na tych pierwszych kutrach i okrętach szkoliła się większość oficerów i podoficerów, która stanowi obecnie trzon naszej kadry zawodowej. Praktyczna niemożliwością było pokazanie sylwetek wszystkich zasłużonych dla BOD. Często zamieszczamy tylko charakterystyczne dla danego okresu sylwetki wyróżniających się, czy też opisy najważniejszych działań okrętów i kutrów desantowych. Niemniej lektura niniejsza powinna spełnić założenie, jakie towarzyszyło jej powstaniu, to jest powinna obiektywnie ukazywać najważniejsze wydarzenia w historii 2 BOD oraz wprowadzić osoby przeglądające niniejszą kronikę w atmosferę formowania się jednostki, codziennych wysiłków ze strony marynarzy i kadry w celu utrzymania na wysokim poziomie gotowości bojowej największej jednostki bojowej w Marynarce Wojennej PRL, jaką jest 2 BRYGADA OKRĘTÓW DESANTOWYCH.

kronikarz: kpt. mar. mgr Bolesław Fengler

fotografował: por. mar. Zdzisław Gajda

Świnoujście, dnia 31 grudnia 1972 roku